V (4 total)
1. Vanity! Vanity! [C] #1080
1. "Verily, verily, I say unto you;" [C] #1014
1. Via Bethlehem we journey, #628
2. Vict'ry, vict'ry, Hallelujah! [C] #1101